Vijesti

26.02.2009. 11:21:41 (Nova TV)

Diskriminacija etni鑛ih manjina, 緀na i homoseksualnih osoba

(Foto: KLHint)

Ameri鑛i State Department u srijedu je objavio godi筺je izvje规e o stanju ljudskih prava u svijetu, u kojem na 13 stranica posve鎒nih Hrvatskoj isti鑕 probleme s nasiljem i diskriminacijom prema manjinama, s nasiljem prema 緀nama, te probleme u pravosu饀, pritiske na medije, korupciju i druga pitanja.

'Vlada op鎒nito po箃uje ljudska prava svojih gra餫na, me饀tim postoje problemi u nekim podru鑚ima', ocjenjuje se u izvje规u. Me饀 tim se problemima isti鑥 'brojni nerije筫ni sudski predmeti i zastra筰vanje svjedoka u doma鎖m su餰njima za ratne zlo鑙ne'. Zatim se navodi kako je 'vlada nije napravila veliki napredak u restituciji nacionalizirane imovine nekatoli鑛ih vjerskih skupina'.

Opisuju se i pojedini incidenati, od koncerta 'proturje鑞og ultranacionalisti鑛og pjeva鑑 Thompsona' krajem svibnja u Zagrebu, preko srpanjskog pokopa biv筫g zapovjednika logora Jasenovac Dinka ゛ki鎍 u usta筴oj odori, do rujanskog dizanja i uklanjanja spomenika u obliku slova 'U' u Pakovom Selu, kod Drni筧. Problem u Hrvatskoj ostaje i 'dru箃veno nasilje i diskriminacija prema etni鑛im manjinama, posebno Srbima i Romima', ka緀 se u izvje规u.

Nasilje i diskriminacija prema 緀nama su nastavljeni, navodi State Department te dodaje kako je izvije箃eno i o slu鑑jevima trgovine ljudima, nasilju i diskriminaciji prema homoseksualcima, te diskriminaciji prema osobama s virusom HIV/AIDS-a.

U izvje规u se dokumentiraju spomenuti problemi, uz navo餰nje pojedinih slu鑑jeva, a posebno op筰rno su obra餰ni problemi u pravosu饀, napadi na novinare, nasilje prema etni鑛im manjinama, povratak i za箃ita izbjeglica i druga pitanja.

U dijelu koji se odnosi na slu鑑jave nasilja prema eti鑛im i drugim manjinama, navodi se da incidenti uklju鑥ju 'plja鑛u, fizi鑛e prijetnje, verbalno zlostavljanje, pisanje grafita na srpskoj imovini. Isti鑕 se kako me饀narodne agencije izvje规uju da je u鑕stalost grafita i fizi鑛ih incidenata protiv Srba splasnula u ve鎖ni Hrvatske, s izuzetkom zale餫 Zadra i ﹊benika, gdje je ostala nepromijenjena'.

Kada je rije o nasilju prema 緀nama, izvje规e bilje緄 da je u prvih 11 mjeseci 2008. policiji prijavljeno 75 silovanja i 20 poku筧ja silovanja. Isti鑕 se da nasilje prema 緀nama, uklju鑥ju鎖 bra鑞o nasilje, ostaje problem, te da se ku鎛o nasilje tretira prekr筧jno s malim kaznama. Podr筴a 緍tvama je ograni鑕na, a ve鎖na slu綽i se financira iz privatnih donacija.

State Department izvje规uje i o problemu dru箃venog nasilja i fizi鑛og zlostavljanja vjerskih manjina, svrstavaju鎖 tu napade na objekte i sve鎒nstvo Srpske pravoslavne crkve, kao i akte antisemitizma, posebno vezano uz usta筴o znakovlje i simbole.

Izvje规uje se i o stanju s povratkom srpskih izbjeglica u Hrvatsku uz citiranje podataka UNHCR-a. Navodi se da su se ukupno vratile 143.632 izbjeglice, a povratak se nastavlja tempom od oko 2000 godi筺je. Vra鎍nje srpskih ku鎍 je gotovo dovr筫no a njihova obnova se nastavlja, dodaje se.

Kada je rije o slobodi govora i slobodi medija u Hrvatskoj, navodi se kako se 'nastavlja odre餰ni vladin utjecaj na medije, te da se izvje规uje o rastu鎒m utjecaju komercijalnih interesa'. Ukazuje se na 'posebnu ranjivost na politi鑛e pritiske lokalnih medija, kojih je 70 posto u vlasni箃vu vlade'.

State Department prenosi i upozorenje Hrvatskog novinarskog dru箃va (HND) da 'koncentracija vlasni箃va i mo velikih ogla筰va鑑 sve vi筫 ugro綼vaju slobodu medija', kao i ocjenu HND-a o 'nastavku pritiska na medije u vlasni箃vu dr綼ve i lokalnih vlasti, te ekonomskom pritisku na vlasnike, a kroz njih, neizravno i na novinare'.

Dokumentiraju se slu鑑jevi pritisaka i nasilja prema novinarima, od uhi鎒nja 甧ljka Peratovi鎍 u sije鑞ju, preko lipanjskog premla鎖vanja Du筧na Milju筧 do prijetnji ubojstvom Dragi Hedlu i Hrvoju Appletu do ubojstva Ive Pukani鎍 i Nike Franji鎍 u atentatu podmetnutom bombom 23. listopada u Zagrebu. State Departmant prenosi reakcije HND-a na te incidente, te isti鑕 da je hrvatska policija uhitila osumnji鑕ne za ubojstvo Pukani鎍 i Franji鎍.

Izvje规e tematizira i slobodu interneta u Hrvatskoj, navode鎖 kako tu nema ograni鑕nja ili izvje规a da vlada prati e-mail dopisivanje ili 'chatove'. No spominje se slu鑑j od 28. studenoga kada je policija u Dubrovniku ispitala mu筴arca zbog fotomonta緀 premijera Ive Sanadera u nacisti鑛oj odori na Facebooku. Napominje sa da su fa筰sti鑛a obilje緅a zakonom zabranjena, te da nije podizana optu緉ica protiv tog Dubrov鑑na.

Nadalje se navodi kako 'korpucija ostaje ozbiljan problem' posebno u zdravstvu, visokom 筴olstvu, sudstvu i me饀 poslovnim ljuudima, te da zahva鎍 sve segmente dru箃va, ali se isti鑕 nastavak ja鑑nja sposobnosti i ovlasti USKOK-a, te porast broja procesuiranih slu鑑jeva korupcije.

U izvje规u se obra饀je i problematika su餰nja za ratne zlo鑙ne u Hrvatskoj, prema podacima OESS-a, posebno praksa su餰nja u odsutnosti te pritisci na svjedoke, a spominju se i pojedini slu鑑jevi, poput su餰nja Branimiru Glava箄 ili presude Antunu Gudelju. Govori se i o zatvorskom sustavu u Hrvatskoj, uz ocjenu da pati od pretrpanosti i manjka kapaciteta, te se dodaja kako hrvatska vlada poduzima mjere na otklanjanju tih problema. Izvje规e se bavi i radni鑛im pravima, za箃itom djece i drugim pitanjima.

Tagovi: diskriminacija

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM